Stacks Image 288

Externý výkon zodpovednej osoby (DPO)


Nestíhate vo Vašej spoločnosti popri iných pracovných povinnostiach riešiť ochranu osobných údajov?
Potrebujete zabezpečiť dohľad nad ochranou osobných údajov avšak nemáte vhodne vyškolených zamestnancov na túto pozíciu?
Zdá sa Vám implementácia zákonných požiadaviek príliš zložitá?

Ako riešenie týchto problémov Vám Gordias ponúka službu externého výkonu funkcie DPO (z angl. Data protection officer) podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (od 25. 5. 2018) resp. zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (do 25. 5. 2018).
Zodpovedná osoba musí byť určená na základe odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť pridelené úlohy.
Dohliadneme na to, aby ste osobné údaje spracúvali v súlade so znením nového zákona o ochrane osobných údajov a splnili ste všetky jeho požiadavky.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musia podľa GDPR, resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, určiť DPO – zodpovednú osobu v každom prípade, keď:
 • spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné čin a priestupky.
DPO – zodpovedná osoba:
 • je kontaktnou osobou u prevádzkovateľa pre úrad na ochranu osobných údajov,
 • poskytuje úradu na ochranu osobných údajov potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh,
 • dohliada na správne a kontinuálne plnenie základných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona,
 • pred začatím spracúvania osobných údajov v IS posudzuje, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb,
 • zabezpečuje poučenie oprávnených osôb,
 • vybavuje žiadosti dotknutých osôb,
 • zabezpečuje bezpečnostné opatrenia a ich aktualizáciu,
 • dohliada na výber sprostredkovateľov,
 • dohliada nad cezhraničným prenosom osobných údajov.
Pokiaľ máte záujem o informatívnu cenovú ponuku alebo ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov a výkonu funkcie DPO - zodpovednej osoby, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese .

V prípade, že ochranu osobných údajov vo vašej organizácii potrebujete riešiť komplexne, odporúčame náš produkt Ochrana osobných údajov a GDPR.