Prezentačný materiál súvisiaci s implementáciou GDPR

Pre zorientovanie sa v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie požiadaviek GDPR sme pre Vás pripravili prezentačný materiál, ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: „Prezentačný materiál GDPR“. GDPR bude účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, súčasne prebieha aj novelizácia existujúceho zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude v plnej miere zohľadňovať požiadavky uvedené v GDPR. Gordias oblasť súvisiacu s GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej organizácie.

Posudzovanie certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu

V priebehu roka 2016 sa Anton Horváth aktívne zúčastnil viacerých svedeckých posudzovaní certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu v rámci výkonu auditov systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. V rámci dlhoročnej spolupráce so SNAS vystupuje v role externého experta pre informačnú bezpečnosť v procesoch akreditácie podľa normy ISO 27006.

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA Slovensko potvrdilo mandát súčasnej Rady združenia. Ivan Kopáčik v Rade zastáva funkciu viceprezidenta a pokrýva tiež roly CISM, CGEIT, CRISC & GRA Coordinator, CSX Liaison a Academic Relations.

Konferencia na tému "Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku"

Dňa 21.02.2014 sa v kongresových priestoroch SUTN uskutočnila konferencia „Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku“, na ktorej bola prezentovaná nová publikácia „Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov“. Spoluautorom tejto publikácie je aj zamestnanec spoločnosti Gordias Vladimír Kmeť.

Konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore"

Dňa 2.10.2013 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore" organizovaná efocus.sk.

Na konferencii vystúpil aj Mgr. Ľubor Illek z Gordiasu s príspevkom Úrovne autentifikácie (QAA - Quality Authentication Assurance). V prednáške sa sústredil najmä na normatívnu schému z projektu STORK, ktorá bude záväzná aj pre všetky ISVS, podľa pripravovanej novely výnosu o štandardoch. Táto téma je aktuálna aj kvôli pripravovanému riešeniu eID a prebiehajúcom vývoji v oblasti federácie identít.