Prezentačný materiál súvisiaci s implementáciou GDPR

Pre zorientovanie sa v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie požiadaviek GDPR sme pre Vás pripravili prezentačný materiál, ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: „Prezentačný materiál GDPR“. GDPR bude účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, súčasne prebieha aj novelizácia existujúceho zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude v plnej miere zohľadňovať požiadavky uvedené v GDPR. Gordias oblasť súvisiacu s GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej organizácie.

Posudzovanie certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu

V priebehu roka 2016 sa Anton Horváth aktívne zúčastnil viacerých svedeckých posudzovaní certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu v rámci výkonu auditov systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. V rámci dlhoročnej spolupráce so SNAS vystupuje v role externého experta pre informačnú bezpečnosť v procesoch akreditácie podľa normy ISO 27006.

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA Slovensko potvrdilo mandát súčasnej Rady združenia. Ivan Kopáčik v Rade zastáva funkciu viceprezidenta a pokrýva tiež roly CISM, CGEIT, CRISC & GRA Coordinator, CSX Liaison a Academic Relations.

Konferencia na tému "Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku"

Dňa 21.02.2014 sa v kongresových priestoroch SUTN uskutočnila konferencia „Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku“, na ktorej bola prezentovaná nová publikácia „Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov“. Spoluautorom tejto publikácie je aj zamestnanec spoločnosti Gordias Vladimír Kmeť.

Konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore"

Dňa 2.10.2013 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore" organizovaná efocus.sk.

Na konferencii vystúpil aj Mgr. Ľubor Illek z Gordiasu s príspevkom Úrovne autentifikácie (QAA - Quality Authentication Assurance). V prednáške sa sústredil najmä na normatívnu schému z projektu STORK, ktorá bude záväzná aj pre všetky ISVS, podľa pripravovanej novely výnosu o štandardoch. Táto téma je aktuálna aj kvôli pripravovanému riešeniu eID a prebiehajúcom vývoji v oblasti federácie identít.

Zmena sídla spoločnosti

Spoločnosť Gordias, s.r.o. si Vám dovoľuje oznámiť, že zápisom v Obchodnom registri SR sa dňa 02.10.2013 zmenila adresa sídla spoločnosti na:
Gordias, s.r.o.
Slávičie údolie 104
811 02 Bratislava

Ďalšie identifikačné údaje zostávajú nezmenené - viď. Kontakt
Od tohto dátumu (vrátane) Vás prosíme, aby ste na všetkých daňových dokladoch uvádzali novú adresu a rovnako ju používali aj pri písomnom styku.
Ďakujeme za porozumenie

INFOTRENDY 2013 - Kroky pre digitálne Slovensko

TREND konferencia Infotrendy 2013 bola prvým podujatím, kde sa stretli zástupcovia MF SR a vedúci pracovných skupín Digitálneho lídra s IT odborníkmi, ktorí diskutovali o prioritách digitalizácie.

Na konferencii vystúpil aj Ľubor Illek zo spoločnosti Gordias, s.r.o., ako člen výkonného výboru Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

Viac o konferencii INFOTRENDY 2013
Fotogaléria z konferencie INFOTRENDY 2013

Oracle Security Day

Spoločnosť Oracle organizuje dňa 12. marca 2013 už 8. ročník konferencie „Oracle Security Day“ venovanej bezpečnosti informačných systémov.
V rámci programu vystúpil na tému “Informačná bezpečnosť: aktuálny stav a trendy” aj p. Ivan Kopáčik

Konferencia Informačná bezpečnosť 2013

Organizátorom konferencie Informačná bezpečnosť 2013 bola Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť a spoločnosť ESET.
Na konferencii vystúpil aj zástupca spoločnosti Gordias, s.r.o., p. Ľubor Illek, na tému Úskalia autentifikácie .

Kamery okolo nás. Strach z 15 minút neželanej slávy.

Článok na tému “Kamery okolo nás.” v prílohe denníka Pravda - Víkend

Organizačné pozadie bezpečnostného projektu IS

Pod bez­peč­nos­tným pro­jek­tom IS si väč­ši­na ľu­dí pred­sta­ví naj­mä tech­nic­ké zá­le­ži­tos­ti, kto­ré sa tý­ka­jú napr. sie­ťo­vej bez­peč­nos­ti, fy­zic­kej bez­peč­nos­ti, ria­de­nia prís­tu­pov či ha­va­rij­né­ho plá­no­va­nia. Tá­to pred­sta­va je, sa­moz­rej­me, v po­riad­ku, ale reali­ta je o nie­čo zlo­ži­tej­šia. V tom­to prís­pev­ku chce­me rám­co­vo prib­lí­žiť ďal­ší, ale ne­me­nej dô­le­ži­tý as­pekt bez­peč­nos­tné­ho pro­jek­tu IS, a to je­ho or­ga­ni­zač­né za­bez­pe­če­nie. Čítať viac ...

Ďakovný list

Ďakovný list od generálneho riaditeľa Slovenského ústavu technickej normalizácie za pomoc pri organizovaní odborného seminára QIT 2011.
Čítať viac ...

Normy pre riadenie a prevádzku IT - seminár eFOCUS

Predstavenie normy ISO/IEC 27031 -€“ Business Continuity Management, Mgr. Ľubor Illek - pdf verzia